...

خرید امتیاز ipts (اینتگرال integral) برای ارسال بازدید فیک به سایت و صفحات مد نظر

15,000 تومان

هر 20 هزار امتیاز = 15000 تومان

کوچکترین واحد قابل خرید، 20 هزار امتیاز است.

اگر نیاز به خرید 100 هزار امتیاز دارید، عدد 5 را وارد کنید
و اگر نیاز به 1 میلیون امتیاز دارید، تعداد محصول را روی 50 قرار بدهید.

از امتیاز ipts می توانید برای ارسال بازدید به صفحات مد نظر و شبیه سازی ترافیک واقعی انسانی استفاده کنید.

ipts گزینه های فراوانی برای کنترل و شخصی سازی ترافیک در اختیار شما قرار می دهد که برای استفاده از تمام ابزارها لازم است که از امتیازهای پنل Ipts استفاده کنید که به آن ها integral می گویند.

 

دکمه بازگشت به بالا
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.